U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische informatie

Eten op school

De leerlingen kunnen op school hun lunchbox eten in de refter. Water staat gratis ter beschikking. Drankbonnetjes voor appelsap, fruitsap of ice-tea (100% ongezoet) kosten € 0,60 en kunnen elke vrijdagochtend in de klas worden aangekocht. Eigen drank meebrengen kan niet. (afval- en gezondheidsbeleid)
top

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 7:30 tot 8:45 en vanaf 15:45 (16:10 op maandag) tot 17:00.

Voor kinderen die geen gebruik maken van de schoolbus wordt een bijdrage gevraagd van € 0,35 per begonnen kwartier. U kan een kaart kopen via de school. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
top

Busdienst

Prijsafspraken voor het Leerlingenvervoer:

Leerlingen die minder dan 4 km van een GO!-school wonen rijden onder het tarief van +12-jarigen van De Lijn. In afspraak met de Scholengemeenschap Rivierenland rekenen we de volgende bedragen aan:

 • Kleuters rijden gratis
 • Jaarlijks: € 200, maandelijks € 20 voor het oudste kind
 • Jaarlijks: € 160, maandelijks € 16 voor het tweede kind
 • Jaarlijks: €   50, maandelijks €   5 voor het derde kind
 • Kinderen die af en toe meerijden kunnen een 10-rittenkaart bestellen bij de busbegeleid-ster aan € 15. Deze kaart wordt bijgehouden op de bus en afgeleverd als de 10 ritten verbruikt zijn. Zij dienen wel een week vooraf te verwittigen op welke dag zij  gebruik maken van de schoolbus.
 • Voor dringende gevallen kan de busbegeleidster, Karine, gebeld worden op het nummer 04678/ 16 08 73

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor financiële tussenkomsten in schoolkosten, kan u contact opnemen met Het Sociaal Huis van de gemeente Bornem: 03/890.60.70

Afwezigheden

(Bijlage D van het schoolreglement)

De regelgeving voor het basisonderwijs is vanaf het schooljaar 2002-2003 gewijzigd. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement van bladzijde 12 tot en met bladzijde 17.

Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan. Elke afwezigheid wordt aan de ouders of de verantwoordelijke persoon gemeld, tenzij vooraf een schriftelijk bewijs werd binnengeleverd.
Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar school te brengen.

BELANGRIJK!

Mag ik aan alle ouders met grote aandrang vragen om dagelijks en tijdig hun kind(eren) naar school te brengen .

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

WAARSCHUWING!

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.

Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.

Toedienen van medicatie
Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.
top

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg naar en van de school?

Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.

De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van de Ethias in de verzekeringskosten een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.

Steeds :

 • Het ongeval binnen de kortst mogelijke tijd melden.
 • Het ongeval bij het ziekenfonds aangeven.
 • Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken enz… zelf vereffenen en je ziekenfonds verzoeken om:
 • terugbetaling van hun aandeel in deze kosten .
 • een attest waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het fonds bekostigde deel vermeld staat.
 • Dit attest bezorgen aan de klastitularis.
  top