U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingsaanvraag


Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03/897 98 16 , inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u onze online inschrijvingsaanvraag invullen.
 

Documenten
 

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Siskaart
• Identiteitskaart
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)

Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

 

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?


Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

Geboren voor of op... stappen in op..
3 maart 2016 3 september 2018
5 mei 2016 5 november 2018
7 juli 2016 7 januari 2019
1 augustus 2016 1 februari 2019
11 september 2016 11 maart 2019
23 oktober 2016 23 april 2019
3 december 2016 3 juni 2019


Overzicht schoolvakanties : Schoolvakanties voor de volgende schooljaren

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.

Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.

Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken. Onze kleuterschool heeft hiervoor een stappenplan en een bijhorende verteltas ter beschikking.


Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs


Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.

De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van het bevoegde CLB.


Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen


De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.


Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2018-2019


-Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn) kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2017 t.e.m. 28 februari 2018.

-Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2017 t.e.m. 28 februari 201.


Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019:


Vanaf 1 maart 2018 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2018-2019 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.


Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 25/05/2018 :

Niveau Capaciteit Vrije plaatsen
Kleuter 120 54
Lager 300 149

 

Studietoelagen


De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be


12 tips voor de eerste schooldag van je kleuter


Zowel voor ouders als voor kinderen is de eerste schooldag een grote en spannende belevenis. Gelukkig kan je je kindje hier een beetje op voorbereiden.

Ter voorbereiding van de eerste schooldag


1. Laat je kind al eens enkele uren bij familie of vrienden. Zo leert het vertrouwen te krijgen en te geloven dat een ouder altijd terugkomt.

2. Probeer op voorhand met je kind een bezoekje te brengen aan de kleuterschool. Neem het bijvoorbeeld mee bij het ophalen van zijn broer of zus aan de schoolpoort.

3. Lees met je kindje een leuk boekje over de eerste schooldag.

4. Zorg ervoor dat je kind voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel een middagdutje kan doen.

5. Ga samen een schooltasje kopen.


De dag zelf


6.Vertel de gewoonten en afspraken van de school aan je kind. Het is makkelijker als je kind weet waar het aan toe zal zijn.

7. Blijf zelf zo ontspannen mogelijk. Neem vastberaden afscheid. Zeg aan je kindje dat het wordt afgehaald en vertel ook wie het aan de schoolpoort mag verwachten.

8. Geef je kind zijn lievelingsknuffel mee om op moeilijke momenten troost te brengen. Vraag op voorhand of dit mag op school.

9. Geef een reservebroekje mee voor het geval er een 'ongelukje' gebeurt.


Terug thuis


De kans is groot dat je kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, vooral de eerste dagen. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht inslapen.

10. Laat je kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige activiteit zoals tekenen, voorlezen, ...

11. Overstelp je kind niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail vertelt. Een kind van 3 kan dat nog niet.

12. Probeer zo veel mogelijk aandacht te hebben voor het nieuwe schoolgangertje.
Bron:www.kindengezin.be